top of page
Climbel Logo New.png

Risicospecialismen

De strategische Risk Engineering van Climbel

De belangrijkste kosten van risicomanagement zitten in de kosten van maatregelen. Hangt u de stelling aan dat 'voorkomen beter is dan genezen', dan zult u zodanig maatregelen willen nemen  dat u geen enkel risico meer loopt. De investeringskosten in preventie zijn op deze wijze echter hoog. U jaagt de kosten omhoog en verzwakt uw concurrentiepositie. Bovendien loopt u het risico dat de genomen investeringen achteraf voor een (groot) deel weggegooid geld waren.

 

Hetzelfde geldt voor het afsluiten van een verzekering. De enige 'zekerheid' die u hiermee bereikt is dat u premie moet betalen. De term verzekering is bovendien vaak misleidend. U koopt met een verzekering alleen dekking voor bepaalde schade in een beperkt aantal omschreven gevallen. Als uw bedrijfspand bijvoorbeeld afbrandt, dan krijgt u een zak geld om het pand weer opnieuw te bouwen. Maar als door de brand uw bedrijfsvoering stil komt te liggen, en u moet vervangende bedrijfsruimte huren, dan is deze schade voor uw eigen rekening. Die gevolgschade kan nog wel eens veel hoger uitpakken dan de directe schade van de brand. Bovendien kunt u brand nooit helemaal uitsluiten, ook al zou u dat willen.

 

Het nemen van maximale preventiemaatregelen leidt tot hoge kosten die uw concurrentiepositie verslechteren. Dit is dus niet de beste oplossing. U zult bewust bepaalde risico's moeten accepteren. Maar welke risico's zijn aanvaardbaar en welke niet? Om hier een rationeel antwoord op te vinden, zult u minder moeten focussen op objectieve risico’s en meer moeten nadenken over de vraag: “Hoe erg is het als een bepaalde gebeurtenis ooit plaatsvindt?”

Strategich Risk enigineering

Belangrijke tips waar u bij risicomanagement op kunt letten:

• Zie risicomanagement niet als iets voor experts, maar als van en voor bestuurders.

• Creëer geen nieuw eiland, maar kies voor integratie in de totale bedrijfsstrategie.

• Stel niet het objectieve risico centraal, maar stel de vraag: “Is dat erg?”.

• Hanteer geen opportunistische, op incidenten gedreven aanpak (geen 'paniekvoetbal').

• Voorkom een complexe aanpak.

PRODUCTION@RISK

Wat bedoelen we met Production@Risk?

Risico wordt vaak in negatieve termen besproken: als bedreiging voor het realiseren van doelstellingen of als kans op verlies. De eerste doelstelling van operationeel risicomanagement is de continuïteit van de onderneming te bevorderen door de risico’s die een onderneming loopt te reduceren tot een bewust aanvaard niveau.

 

Bij Climbel gaan we uit van de positieve kant van operationeel risicomanagement. Een betere beheersing van risico’s levert concurrentievoordeel op, zeker als het samengaat met efficiency- en kwaliteitsverbetering. Bovendien draagt een goede reputatie op het gebied van interne controle en integere bedrijfsvoering bij aan de aandeelhouderswaarde, al dan niet via de rating van de kredietwaardigheid. Operationeel risicomanagement is geen kwestie van moeten maar van willen.

 

Wanneer bedrijfsmiddelen gedurende een langere periode niet beschikbaar zijn als gevolg van een ramp of storing, dan leidt dit tot een aanzienlijk capaciteitsverlies en een onvermogen om aan de markt te leveren. Met als gevolg: tijdelijke verliezen van volume, omzet en EBIT, of tot permanent verlies van marktaandeel, bijvoorbeeld in de vorm van verlies van vertrouwen, waardoor consumenten overschakelen op andere merken.

 

Het doel van production@risk is om te bepalen met welke risico's de onderneming in de productie wordt geconfronteerd, welke risico's aanvaardbaar zijn, en welke maatregelen nodig zijn om het risico tot het aanvaardbare niveau terug te brengen.

Production@Risk

Drie voorbeelden van productierisico’s:

1. Wat als de aanvoer van grondstoffen stopt? Ligt dan een groot deel van de productie stil?

2. Wat gebeurt er als een bestaande leverancier niet tijdig kan leveren?

3. Hoe verzekeren we onze marktpositie als er geen eigen middelen zijn?

 

Production@risk richt zich op brandbeveiliging, explosiebeveiliging en bescherming tegen natuurrampen in de lokale fabriek. Bij sessies in het kader van production@risk wordt de fabriek bijvoorbeeld beschouwd als een op zichzelf staande eenheid, zonder rekening te houden met interne en externe vraag en aanbod. Dergelijke variabelen zijn uiteraard van groot belang voor het functioneren van de fabriek, maar vallen onder de planning van de bedrijfscontinuïteit, en horen derhalve niet bij Production@Risk.

ATEX EXPLOSIEGEVAAR

ATEX, heb ik daarmee te maken?

Die kans is groot! Zijn er stoffen in uw bedrijf aanwezig die in vaste-, vloeibare- of gasvormige vorm een explosieve atmosfeer kunnen vormen, dan heeft u te maken met de Europese Richtlijn 1999/92/EG, die in de volksmond de ATEX 153 Richtlijn wordt genoemd. In deze Europese wet staat in grote lijnen beschreven hoe u uw werknemers, die mogelijk staan blootgesteld aan de gevolgen van een gas-of stofexplosie, kunt en ook moet beschermen.

 

Sneller dan u denkt heeft u te maken met deze Richtlijn, bijvoorbeeld al wanneer er meer dan 5 kg van een licht ontvlambare vloeistof in uw bedrijf aanwezig is of kan vrijkomen. Maar dat is niet de enige reden dat u maatregelen tegen explosie zou willen of moeten nemen. Explosies van gas, damp of vaste stof (poeders) kunnen veel schade veroorzaken. Direct na een explosie volgt heel vaak brand, waarbij de installatie en ook het gebouw waarin deze staat lange tijd onbruikbaar zijn of zelfs verloren gaan.

 

Met een gedegen risico analyse, een hoofd ingrediënt van het verplichte Explosie Veiligheids Document, en het daarna nemen van maatregelen in organisatie en techniek, kunt u de risico’s op en gevolgen van een explosie in uw bedrijf enorm verkleinen.

ATEX

Wat kan Climbel voor me doen?

Climbel beschikt over specialisten die samen met u de risico’s op een explosie van gas of stof in kaart kunnen brengen en kunnen adviseren over de wijze waarop u de risico’s kunt verkleinen. Dit zal worden gedaan in een aantal stappen, altijd samen met u. Want om dit te doen is een goede kennis nodig van de bij u voorkomende grondstoffen, eindproducten en productieprocessen. Misschien is een Hazop studie op zijn plaats.

Worden er naar aanleiding van de risico analyse maatregelen genomen in techniek of organisatie, dan wordt dit vastgelegd in een zogenoemd ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). Daarmee heeft u bewijs naar u zelf en naar instanties in handen waarmee u kunt aantonen alles te hebben gedaan om uw productiefaciliteit explosieveilig te maken. En is er te weinig kennis van ATEX in uw bedrijf, dan kunnen we een training geven."

VERZEKERINGSINSPECTIES

Climbel Advanced Survey Services

Wij gebruiken een risicoclassificatie die we toevoegen aan de specifiek voor uw bedrijf ontworpen audit(s). Onze kracht ligt in de manier waarop we dit samen met de u tot stand brengen. Hiervoor gebruiken bij voorkeur ons online platform Clear®. Dit is speciaal ontworpen om alle data zo transparant mogelijk neer te zetten, zodat het mogelijkheden biedt voor statistische analyses.

 

Een audit is een onpartijdig onderzoek, dat uitmondt in een oordeel (conclusies) over de mate waarin een object voldoet aan de voor dat object geldende regels en of normen. Als de eindconclusies er aanleiding toe geven, doen we in de rapportage ook vaak aanbevelingen. Voor een buitenstaander lijkt een audit vaak eenvoudig: iemand komt langs, stelt een heleboel vragen, bekijkt het één en ander aan documentatie, schrijft een rapport, en klaar is Kees. Audits worden gedaan als een eenvoudige vaststelling, controle of meting niet mogelijk is.

Het gaat altijd om onderzoeksobjecten, normatiek en/of problematiek die een nader onderzoek en een zekere mate van deskundigheid vergen. Het resultaat van een audit is: zekerheid (meten = weten). Meer zekerheid kost meer inspanning.

Als klant van een audit moet duidelijk zijn met welke mate van zekerheid de conclusies zijn getrokken. Bij Climbel ontwikkelden we hiervoor een helder ratingsysteem, een tool waarmee we voor de klant helder voor ogen maken waar mogelijke problemen of verbeterpunten liggen.

Inspecties

Het gaat altijd om onderzoeksobjecten, normatiek en/of problematiek die een nader onderzoek en een zekere mate van deskundigheid vergen. Het resultaat van een audit is: zekerheid (meten = weten). Meer zekerheid kost meer inspanning.

Als klant van een audit moet duidelijk zijn met welke mate van zekerheid de conclusies zijn getrokken. Bij Climbel ontwikkelden we hiervoor een helder ratingsysteem, een tool waarmee we voor de klant helder voor ogen maken waar mogelijke problemen of verbeterpunten liggen.

bottom of page